การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบ 56-1 One Report
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ
เอกสารแนบฉบับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบฉบับที่ 2 วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบฉบับที่ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบฉบับที่ 4 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ
เอกสารแนบฉบับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบฉบับที่ 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบฉบับที่ 7 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบฉบับที่ 8 คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน
เอกสารแนบฉบับที่ 9 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบฉบับที่ 10 แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ก
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ข
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ค
เอกสารแนบฉบับที่ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565