การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ
เอกสารแนบฉบับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบฉบับที่ 2 วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report พร้อมด้วยงบการเงินสำหรับปี 2565
เอกสารแนบฉบับที่ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เอกสารแนบฉบับที่ 4 ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
เอกสารแนบฉบับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบฉบับที่ 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบฉบับที่ 7 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบฉบับที่ 8 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
เอกสารแนบฉบับที่ 9 แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ก
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ข
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ค
เอกสารแนบฉบับที่ 10 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบฉบับที่ 11 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
เอกสารแนบฉบับที่ 12 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี 2565
เอกสารแนบฉบับที่ 13 แผนที่สถานที่จัดประชุม
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566