ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งรวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยบริษัทฯ

  • ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
  • ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์) จากกระทรวงการคลัง ในเดือนมิถุนายน 2562 และเดือนมีนาคม 2562 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามลักษณะความเสี่ยงด้านหลักประกันของสินเชื่อ ดังนี้

สินเชื่อที่มีหลักประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อ

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ รถใช้เพื่อการเกษตร เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อ คิดเป็นร้อยละ 50.2 ของรายได้รวมทั้งหมด

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยลูกค้าชำระค่างวดเป็นรายเดือนซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของรายได้รวมทั้งหมด

ตัวอย่างประเภทรถที่ใช้เป็นหลักประกัน

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถยนต์กระบะ
รถตู้
รถจักรยานยนต์
รถยนต์บรรทุก
รถใช้เพื่อการเกษตร

สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน

สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดิน โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดินในฐานะผู้จำนองจดทะเบียนจำนองหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้รับจำนองเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการทำสัญญากู้ยืม และส่งมอบโฉนดที่ดินในวันที่ผู้ขอสินเชื่อรับเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้จำนองยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยหลักประกันดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นประกัน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของรายได้รวมทั้งหมด

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายได้สม่ำเสมอ มีเอกสารรับรองรายได้ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทฯ เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมทั้งหมด

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้หรือไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีหลักฐานและสถานที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปประเมินรายได้ ตรวจสอบ และถ่ายภาพสถานที่ประกอบอาชีพไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หรือเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองการทำอาชีพ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า สมุดทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ร้อยละ 7.7 ของรายได้รวมทั้งหมด

สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

บริษัทฯ ให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขา โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นหน้านายประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ จำนวน 6 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากบริษัทประกันตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งบันทึกบัญชีภายใต้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในงบการเงินของบริษัทฯ

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้บริการสินเชื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Digital Disruptions) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System) ซี่งเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย