นางสุธารทิพย์  พิสิฐบัณฑูรย์
นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร
นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง
นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปริญญา ศุภสาธิตกุล
นายปริญญา ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์
นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร
นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
นางสาวชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์
นางสาวชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์
กรรมการบริหาร
นายพรรษ์ทรงพล ไพศาลธีระกร
นายพรรษ์ทรงพล ไพศาลธีระกร
กรรมการบริหาร
นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์
นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564