ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียดของรายได้ หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 8,242.20 9,701.89 12,263.65 15,673.20
หนี้สินรวม 4,771.20 4,886.42 7,019.30 10,257.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,471.00 4,815.48 5,244.34 5,416.09
รายได้รวม 1,590.00 1,644.42 2,124.36 2,877.73
ค่าใช้จ่ายรวม 979.30 1,019.24 1,330.50 1,911.29
กำไรสุทธิสำหรับงวด 318.1 353.8 461.12 422.01
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.11 0.11 0.12 0.11
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (2) 17.8 16.9 17.6 18.8
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (3) 4.7 4.0 3.8 5.3
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (4) 13.1 12.9 13.7 13.6
อัตรากำไรสุทธิ (5) 20.0 21.5 21.7 14.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (6) 9.4 8.5 9.2 7.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (7) 7.5 7.0 7.2 6.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (8) 1.4 1.0 1.3 1.9
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (9) 6.6 5.9 4.5 4.1
- ตั้งสำรองปกติ 6.6 5.9 4.5 4.1
- ตั้งสำรองส่วนเกิน - - - -
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (10) 2.4 2.0 2.0 1.8
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (11) 3.7 3.4 3.0 3.4
อัตราส่วนเงินสำรองต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (12) 178.7 171.8 148.7 121.6
อัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้รวม (Credit Cost) (13) 2.2 1.9 1.9 2.7
(1) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น
(2) อัตราดอกเบี้ยรับ คำนวณจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม รวมเฉลี่ย
(3) อัตราดอกเบี้ยจ่าย คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน หารด้วย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมเฉลี่ย
(4) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย คำนวณจาก อัตราดอกเบี้ยรับ ลบด้วย อัตราดอกเบี้ยจ่าย
(5) อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย รายได้รวม
(6) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
(7) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(8) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(9) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม คำนวณจาก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม
(10) อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม คำนวณจาก หนี้สูญตัดบัญชี หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม
(11) อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม คำนวณจาก ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ค้างชำระเกิน 90 วัน (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม
(12) อัตราส่วนเงินสำรองต่อเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คำนวณจาก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ค้างชำระเกิน 90 วัน (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม
(13) อัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้รวม (Credit Cost) คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญหรือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หารด้วย ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (ก่อนค่าเผื่อฯ) รวม