พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีดังนี้

2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2564
 • ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ มีสาขารวม 451 สาขา ใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 171 สาขา ภาคกลาง 131 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 122 สาขา ภาคตะวันตก 21 สาขา ภาคใต้ 3 สาขา และภาคตะวันออก 3 สาขา
 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการรับรองดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ของบริษัทฯ มีมติ ดังนี้
  • อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 601,832,540 หุ้น เป็น 3,009,162,700 หุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 800,837,300 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 3,009,162,700 บาท เป็น 3,810,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,837,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 • ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หุ้นของบริษัท ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 800,837,300 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.95 บาท ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ย่อ “HENG”
2563
 • เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 106 สาขา ใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 56 สาขา ภาคกลาง 23 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สาขา ภาคใต้ 3 สาขา ภาคตะวันออก 1 สาขา และภาคตะวันตก 1 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 402 สาขา โดยเป็นการขยายการให้บริการสินเชื่อในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นปีแรก
 • เปิดดำเนินการศูนย์ประมูลรถจำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประมูลรถในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริษัทฯ มีศูนย์ประมูลรถทั้งสิ้น 7 แห่ง
 • ขยายการให้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2562
 • บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ
  • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
  • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 5 สาขา ใน 2 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สาขา และภาคกลาง 1 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 296 สาขา (ปิดสาขาเดิม 3 สาขา)
 • เปิดดำเนินการศูนย์ประมูลรถจำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประมูลรถในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,710.0 ล้านบาท เป็น 3,009.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 259.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อใช้ขยายการให้สินเชื่อ และขยายสาขา
 • เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 65 สาขา ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 สาขา ภาคตะวันตก 7 สาขา ภาคกลาง 5 สาขา ภาคเหนือ 1 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 294 สาขา
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System)
2560
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 305.0 ล้านบาท เป็น 1,710.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 281.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อใช้ขยายการให้สินเชื่อ และขยายสาขา
 • เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 82 สาขา ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง 49 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 สาขา ภาคเหนือ 13 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 229 สาขา โดยเป็นการขยายการให้บริการสินเชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปีแรก
2559
 • กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ร่วมลงทุนในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.0 ล้านบาท เป็น 305.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อใช้ขยายการให้สินเชื่อ และขยายสาขา
 • เริ่มเปิดสาขาจำนวน 147 สาขา ใน 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 103 สาขา ภาคกลาง 41 สาขา และภาคตะวันตก 3 สาขา
2558
 • กลุ่มทวีเฮง และกลุ่มพัฒนสิน ร่วมกันก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5.0 ล้านบาท จำนวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน