ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท