โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้