นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม (ถ้ามี) แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงกำหนดให้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ โดยจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม (ถ้ามี) แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
02 มี.ค. 2566 - 03 มี.ค. 2566 12 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.0666 บาท - ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 มี.ค. 2565 - 07 มี.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.01 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม