ผู้ถือหุ้นรายย่อย

07 มี.ค. 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT) 13,069
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

03 มี.ค. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13,920
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/2566 ประเภท : XM

       
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 381,000,000 10.00
2 นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล 331,883,525 8.71
3 นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล 256,879,870 6.74
4 นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล 197,790,430 5.19
5 นาย กิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ 158,627,300 4.16
6 นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล 148,344,820 3.89
7 นาย บรรยง ไพศาลธีระกร 143,498,450 3.77
8 นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ 128,528,385 3.37
9 นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง 125,893,145 3.30
10 นาง อินทุรัศมิ์ ไพศาลธีระกร 104,211,450 2.74