ผู้ถือหุ้นรายย่อย

07 มี.ค. 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT) 13,069
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

07 มี.ค. 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13,443
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2565 ประเภท : XM

       
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 381,000,000 10.00
2 นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล 331,883,525 8.71
3 นาย วิเชียร ศุภสาธิตกุล 256,604,470 6.74
4 นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล 197,790,430 5.19
5 นาย บัณฑิต ศุภสาธิตกุล 148,344,820 3.89
6 น.ส. ชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์ 146,130,000 3.84
7 นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ 144,440,000 3.79
8 นาย บรรยง ไพศาลธีระกร 143,098,450 3.76
9 นาง เสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ 127,839,885 3.36
10 นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง 125,893,145 3.30