เพราะเรา...
มีประสบการณ์มากกว่า
20 ปี

ในการให้บริการธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในภาคเหนือ
และเราพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อลูกค้าของเรา...

วิสัยทัศน์
ผู้ให้บริการทางการเงินที่นิยมชมชอบ
ของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น
พันธกิจ
การให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น
อย่างเกินความคาดหมาย และมีมาตรฐานในระดับสากล โดยบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การบริหารควบคุมความเสี่ยง และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

  • 1) ขยายช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ มีแผนขยายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสาขารวมจำนวนทั้งสิ้น 830 สาขา ภายในปี 2566 ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแผนที่จะขยายสาขาให้ได้ประมาณ 1,340 สาขาภายในปี 2568
  • 2) พัฒนาสินเชื่อและการบริการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของมูลค่าลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าลูกหนี้ประมาณ 14,800 ล้านบาท ภายในปี 2566 และมีแผนที่จะขยายมูลค่าลูกหนี้ให้ได้ประมาณ 25,400 ล้านบาทภายในปี 2568
  • 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้
  • 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

มีสาขาเข้าถึงลูกค้าท้องถิ่น

830 สาขาภายในปี 2566
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน

ที่นิยมชมชอบของลูกค้า
ในแต่ละท้องถิ่น

พัฒนา SOFTWARE และ

Mobile Application
สำหรับการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ

พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น

มืออาชีพ มีมาตรฐาน
เพื่อรองรับการเติบโต
ขององค์กร