ทั้งนี้ นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล และนายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564