ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์
นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสุธารทิพย์  พิสิฐบัณฑูรย์
นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
กรรมการบริษัท
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร
นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง
นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง
กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปริญญา ศุภสาธิตกุล
นายปริญญา ศุภสาธิตกุล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร
นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์
นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์
นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมี นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564