นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร

นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ย้อนกลับ
อายุ 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะ Business Administration สาขา International Business Management มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ปริญญาโท คณะ Master of Business สาขา Hospitality Management Victoria University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร IPO Total Strategy OMEGAWORLDCLASS
 • หลักสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 251/2561
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2561
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2561
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2560
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2560
 • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2560
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2560
 • หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1.175

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
พี่น้องของ นายพรรษ์ทรงพล ไพศาลธีระกร

ประสบการณ์ทำงาน
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการและ/หรือตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
2559 - 2564 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท มิตรเอื้ออารีย์ลิสซิ่ง จำกัด
2556 - 2563 : กรรมการ บริษัท ลำพูน มิตรเอื้ออารีย์ จำกัด

ย้อนกลับ