ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ย้อนกลับ
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขา Economics West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขา Economics University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy, (SFE) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2564
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 159/2562
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2022
  • Leading Economic Growth Program, Harvard Kennedy School, Harvard University U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
0.016

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน, ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 - 2563 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2563 : รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย้อนกลับ