HENG ได้ 100 เต็ม AGM Check list สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

HENG ได้ 100 เต็ม AGM Check list สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การันตีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งแรกของ HENG หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยรางวัลโครงการ ‘ประเมินคุณภาพ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือ AGM Checklist’ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม ในฐานะที่ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จัดการประชุมที่มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แสดงถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น งานนี้ ‘สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์’ CEO และทีมงานฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ให้คำมั่นจะรักษามาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการเต็มที่ เห็นแบบนี้แล้วผู้ถือหุ้น HENG สบายใจได้เลย


ข่าวอื่นๆ