นายปริญญา ศุภสาธิตกุล

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
นายปริญญา ศุภสาธิตกุล

นายปริญญา ศุภสาธิตกุล

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ย้อนกลับ
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDI)
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 90/2561
  • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2561
  • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2560
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2560
  • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2560
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 246/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
5.191

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • หลานของนายวิชัย ศุภสาธิตกุล
  • พี่น้องของนายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล

ประสบการณ์ทำงาน
2564 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการและ/หรือตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2564 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
2558 - 2564 : กรรมการ บริษัท ทวีเฮง เงินด่วน จำกัด
2545 - 2564 : หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านดู่ลีสซิ่ง
2545 - 2564 : กรรมการ บริษัท ทวีเฮง จำกัด
2543 - 2564 : หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮง ลิสซิ่ง
2537 - 2564 : หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮงยานยนต์

ย้อนกลับ