นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ย้อนกลับ
อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริม สถึาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2563
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริม สถึาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 15/2562
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 238/2560
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2560
 • หลักสูตร Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus On Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี
 • โครงการอบรบการสอบบัญชี แยกตามประเภทธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร Forensic Accounting Certificate (FAC) สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”)
 • หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจลิซซิ่ง เช่าซื้อ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
 • หลักสูตร Laws and Regulations Affecting Property Valuation
 • หลักสูตร Advanced Income Capitalization โดย American Society of Appraisers (ASA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553 : Senior Financial Analyst, ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)

ย้อนกลับ