นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล

นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ย้อนกลับ
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 39/2559
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102/2551
  • หลักสูตร Strategy Management Program (SMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่ 1 (ประธานรุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปศก.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตร CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน
2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สิงห์ ยุโรป จำกัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd.
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด
2534 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด
2557 - 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2552 - 2557 : ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ย้อนกลับ